Tudás - Érték - Könyvtár - Andrássy


Látogató számlálás


Mai nap: 261 fő
Tegnap: 385 fő
A kívánt időszakban: - fő

Dátum (eleje):
Dátum (vége):

Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0017

szechenyi-terv emblemaja

Belépés


Szavazás

Mit szeretsz legszívesebben olvasni?

életrajz - 2.7%
fantasztikus irodalom - 18.9%
kalandregény - 17.6%
klasszikus szépirodalom - 6.8%
krimi / detektívregény - 16.2%
sci-fi - 5.4%
szerelmes regény - 4.1%
thriller - 4.1%
történelmi regény - 9.5%
tudományos művek - 4.1%
versek - 0%
egyéb - 10.8%

Összes szavazat: 74
Le vote pour ce sondage est terminé à: június 30, 2015

Facebook

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitva tartási idejében, összesen heti 22 órában áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.  A könyvtár nyitva tartása függ az adott tanév órarendjétől, ezt az iskolai honlapon tesszük közzé. A könyvek és a folyóiratok, valamint egyéb könyvtári dokumentumok igénybevételéről a könyvtár használati szabályzata intézkedik.

Az iskolai könyvtárra vonatkozó jogszabályok

A szabályzat elsősorban a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján készült.

A könyvtárra vonatkozó adatok

Neve: Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtára

Címe: Békéscsaba, Andrássy út 56.

Létesítésének éve: 1917., 1948.

Elhelyezés: 4 helyiségben

Használók köre: pedagógusok, tanulók, iskolai dolgozók (részükre a beiratkozás automatikus, adataik az iskolai nyilvántartásból kerülnek át, az adatokban bekövetkezett változásokat az iskolatitkárnak kell bejelenteni), a város pedagógusai, az iskola volt tanulói (kötelesek adataik megadásával a könyvtárba beiratkozni, az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárosnak bejelenteni).

A könyvtári hálózatban elfoglalt helye: az iskolai könyvtárhálózat tagkönyvtára, 1987 óta báziskönyvtár

A könyvtár helye, berendezése

A könyvtárhelyiségek (összesen négy) a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium B épületének földszintjén találhatók (33-as, 34-es terem). Alapterülete: 224 m². Az olvasóteremben 32 fő számára van ülőhely. A kézikönyvtári helyiségben a helyben használatos szépirodalmi és ismeretközlő könyveken kívül a folyóiratokat, a szépirodalmi műveket, valamint a videokazettákat helyezzük el. A polcok hossza 144 méter. A raktárhelyiségben jelenleg 576 méter polcon az ismeretközlő anyagokat, az idegen nyelvű szépirodalmat, a kötelező olvasmányokat és a tankönyveket tároljuk. A régebbi folyóiratok az első és a második emeleti raktárakba kerülnek. A kölcsönző helyiségben 2 db 45 fiókos katalógusszekrény található. A könyvek és egyéb dokumentumtípusok egy része a tanári szobában és az egyes szertárakban, illetve a leány- és fiúkollégiumban található letétként. A kihelyezett gyűjtemény állományvédelméért az átvevő pedagógus vagy a munkaközösség, illetve a kollégium vezetője a felelős. A könyvtári letéteket a Szirén Integrált Könyvtári Rendszer segítségével tartjuk nyilván.

Az iskolai könyvtár küldetésnyilatkozata

Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és financiális szempontból a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumnak szerves részét képezi. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai programja megvalósításában, másrészt mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint működik.

Az iskolai könyvtár feladata és szolgáltatásai

A könyvtár szolgáltatásait minden használója térítésmentesen veheti igénybe.

Az iskolai könyvtár alapfeladatai a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:

 1. gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
 2. tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
 3. az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
 4. könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
 5. könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladata

 1. az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása,
 2. a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
 3. számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
 4. tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
 5. más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
 6. részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Az iskolai könyvtár az alap- és kiegészítő feladatain kívül közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

Az iskolai könyvtár gyűjteményét az iskola igényei szerint és a minőség elvét érvényesítve folyamatosan fejleszti, gondozza. A nyomtatott dokumentumokon (könyv, időszaki kiadvány, tartós tankönyv, segédkönyv, stb.) kívül gyűjti az iskola kéziratos pedagógiai anyagát (helyi pedagógiai program és tanterv, kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési szabályzat, pályamunkák stb.) és a nem nyomtatott ismerethordozókat (hang- és videokazetta, zenei CD, CD-ROM, DVD, stb.).

Tankönyvtárat hoz létre a tankönyvekből, nyilvántartja és kölcsönzi az állományrész anyagát.

Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók (tanulók, pedagógusok, technikai és adminisztratív dolgozók) részére, és biztosítja a különböző információhordozók használatához szükséges technikai eszközöket. Gyűjteményéből – az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően – letéteket helyez el az iskola különböző helyszínein.

Gyűjteményét feldolgozza, feltárja az érvényes könyvtári szabványok szerint, információs tartalmukról sokszempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshetőhelyi adatbázist épít.

Gyűjteményén, eszközein és tájékoztató forrásain alapuló szolgáltatásaival kielégíti az iskola tevékenységéből eredő információs igényeket.

Kielégíti a pedagógusok alapvető szakirodalmi és információs igényeit, tájékoztatást ad az iskolai, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, ill. a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szakirányú szolgáltatásairól.

A dokumentumok iránti igények kielégítésében és tájékoztató feladatai ellátásához saját eszközein kívül közvetíti és felhasználja a könyvtári rendszer szolgáltatásait,részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében (könyvtárközi kölcsönzés).

Saját gyűjteményén és eszközein kívül felhasználja a helyi, regionális, ill. világméretűhálózaton hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat.

A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek könyvtárhasználati követelményei alapján közreműködik a helyi könyvtár-pedagógiai program, a könyvtárhasználati tantervek kidolgozásában, és ösztönzi, szervezi, segíti minden műveltségterületen gyakorlati megvalósítását, miközben maga is részt vállal a könyvtárismereti és -használói képzésben.

Tanórai foglalkozások és a tanítást követő egyéni és csoportos foglalkozás keretében megalapozza eszközeivel és szolgáltatásaival a tanulók könyvtárhasználati felkészültségét, használói szokásait, felkészíti őket a korszerű könyvtári információs technikákra.

Pedagógiai aktivitássalközponti helyettölt be a nevelőtestülettel szoros együttműködésben a tanulók információszerző, -kezelő és kommunikációs képességeinek fejlesztésében, illetve a kívánatos olvasási, tanulási szokások kialakításában.

Az iskola nyitott kommunikációs centrumaként, demokratikus fórumaként lehetőséget ad a könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezésére, a diákok öntevékenységére.

A könyvtári állomány gyarapítása, apasztása

A könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően, folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. Figyelembe veszi az igazgató, a tanári közösségek és a diákképviselet javaslatait, illetve az iskola könyvtári környezetének állományi adottságait.

A könyvtár vétel és ajándék útján gyarapodik.

A beszerzési keret felhasználásáért a könyvtárostanár felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet, más könyvtári dokumentumot senki nem vásárolhat. A könyvtárba gyűjtőkörétől idegen anyagok még ajándékba sem kerülhetnek.

Az állományból folyamatosan ki kell vonni a tartalmilag elavult, fölöslegessé vált, vagy természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat, és gondoskodni kell a törlés engedélyeztetéséről, állomány nyilvántartásából, valamint a katalógusból való kivezetéséről.

Állományvédelem, állományba vétel és állományellenőrzés

A könyvtár állományvédelmi feltételeiről a fenntartó az igazgató közreműködésével köteles gondoskodni.

A könyvtár köteles minden dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba venni, aminek alapján az állomány egészének darabszáma és értéke bármikor megállapítható és ellenőrizhető.

A dokumentumokat a megérkezéskor, de legkésőbb egy héten belül leltárba kell venni. A könyveket a leltárba vétellel egy időben – az érvényben lévő könyvtári szabályok szerint – el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel, valamint az állományi kiemelés megkülönböztető jelével (pl.: kézikönyvtári, kötelező olvasmány, stb.)

A folyóiratokat folyóiratnyilvántartó-lapokon, a többi újonnan érkező dokumentumtípust (könyv, video- és hangkazetta, CD–ROM, DVD) a Szirén rendszerben kell nyilvántartani.

A könyvtár által kikölcsönzött és a kölcsönzőnél elveszett, vagy megsemmisült, megrongált dokumentumért térítési díjat kell fizetni (a napi árnak megfelelően).

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állományvédelmi rendelet szerint szabályos időközönként ellenőrizzék az állományt.

A könyvtár állományának megóvása érdekében az igazgató elrendeli és végrehajtja a szükséges tűzvédelmi óvintézkedéseket.

Az állomány feltárása

Katalógusaink (fejlesztésüket 2004-ben, a számítógépes nyilvántartás megkezdése miatt lezártuk): raktári, betűrendes leíró (szerzői és 1994 óta cím szerinti feltárás); szakkatalógus (ETO szerint); sorozati katalógus; tárgyszó katalógus; a szépirodalmi művek nemzetenként és műfajonként.

A Szirén Integrált Könyvtári Rendszer katalogizáló moduljának segítségével 2004-től számítógépes nyilvántartás folyik.

A könyvtár munkarendje

A könyvtári nyitva tartás rendje: a könyvtár naponta megszakításokkal 8-15 óráig, hetente összesen 22 órát tart nyitva. Az adott tanév könyvtári nyitva tartása az iskolai honlapon olvasható.

A könyvtári kölcsönzés 2006 szeptemberétől számítógépen történik.

A könyvtári foglalkozásokat az iskolai könyvtár-pedagógiai program szerint kell tartani.

Az iskolai könyvtár használati szabályzata

A könyvtár használóinak köre

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtárát az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Báziskönyvtár lévén azonban a használói kör kibővül a város és a megye pedagógusaival és a leérettségizett tanulókkal. A könyvtár tehát korlátozottan nyilvános könyvtár.

A könyvtár használata

 1. Nyitva tartási időben vehető igénybe.
 2. Az állományt a könyvtárhasználóknak kötelességük megvédeni.
 3. A tanuló- és a munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.
 4. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vétele (kölcsönzés, helyben használat, Internet használat, témafigyelés) díjmentes.

A könyvtár szolgáltatásai

 1. Helybenhasználat (olvasóterem, Internet)
 2. Kölcsönzés
  • A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros(ok) tudtával szabad kivinni. A kölcsönzésről a könyvtáros számítógépes nyilvántartást vezet.
  • A könyvtár állományából nem kölcsönözhető a kézikönyvtári állománytest, illetve csak egy-egy tanítási órára a szaktanár nevére vagy a könyvtár zárása és nyitása közötti időtartamra lehetséges.
  • A könyvtári dokumentumok (kivétel: kézikönyvtár, ingyenes tankönyvek) egy hónapra kölcsönözhetők. Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni.
  • Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat a használónak pótolnia kell ugyanolyan példány leadásával vagy napi forgalmi értékben meg kell térítenie.
 3. Tájékoztatás, témafigyelés, irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése.
 4. A könyvtárban tartott tanítási órák, foglalkozások szervezése, előkészítése.
 5. Könyvtárismereti órák megtartása, könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Szaktantermi és kollégiumi letétek telepítése

A letéti állományt a munkaközösségek vezetői, a megbízott tanárok vagy a kollégiumvezető veszik át, és ők felelnek anyagilag és erkölcsileg az átvett dokumentumokért. A letéti állomány nem kölcsönözhető, csak a tanítási órán használható.

Általános szabályok

A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes magatartást.

A könyvtárban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.

A könyvtárban nyomtatási lehetőség nincsen. (a nyomtatót csak a könyvtárosok használhatják könyvtári célokra).

Könyvtárpedagógiai program

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtárának pedagógiai programja az intézmény pedagógiai programjában, illetve a kerettantervek alapján kialakított helyi tantervben megfogalmazott célkitűzésekhez igazodik. Feladatának tekinti továbbá, hogy elősegítse az előbb említett dokumentumokban lévő kulcskompetenciák megvalósítását. A könyvtárhasználati órák, foglakozások, házi könyvtárhasználati és más tantárgyi versenyek megtartásával és az országos versenyeken (Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny) való részvétel támogatásával szeretnénk elősegíteni a diákok ismereteinek bővítését, készségeik, képességeik fejlesztését.

A NAT 2012 szerint a könyvtárak információforrásaikkal és szolgáltatásaikkal a tanulás, tanítás meghatározó tanulási forrásközpontjait, nyitott műhelyeit jelentik. Legfőbb célunk tehát, hogy a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtára is megfeleljen ezeknek a feltételeknek.

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el.[1]

Iskolánk az alábbi táblázat szerint építi be pedagógiai programjába a könyvtárhasználati, könyvtári informatikai ismereteket:

Ismeretek

9-10. évfolyam

11-12. évfolyam

Tantárgy

Óraszám

Tantárgy

Óraszám

Könyvtártípusok, információs intézmények

Könyvtári szolgáltatások

Információkeresés

Dokumentumtípusok, kézikönyvek

Forráskiválasztás

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás

Informatika

6

 

 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum adatbázisának bemutatása, használata

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

Segédkönyvek, kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban

 

 

Magyar nyelv és irodalom

1

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek, stb. vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából

 

 

Történelem

1

Tájékozódás különböző kultúrák művészetéről a történelmi, kultúrtörténeti összefüggések figyelembevételével, jegyzetek készítése, önálló dokumentum készítése a források megjelölésével, az idézés formai és etikai szabályainak betartásával

 

 

Művészetek

3

 

Összesen:

6

Összesen:

6

 

 


[1]51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára. Informatika

nfu